[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
GameCivil Game Center ได้ Update Game ใหม่ๆ
มากมายกว่า 200 games เชิญร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ครับ
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอน ของ นาย อัยยริช เผิอทะนา : วิชางานเกษตร ป 6
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 
Author วิชางานเกษตร ป 6
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-09:49 GMT+7  
เชิญครับ

  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-10:19 GMT+7  
16 พ.ย. 2552
เกษตร ป 6 สอนเรื่องความหมายประโยชน์ของปุ๋ย ในชั่วโมงนี้มีนักเรียนหญิงไปหมักเหากันหลายคน ทำให้เหลือไม่กี่คนในห้องส่วนใหญ่จะเหลือแต่ผู้ชาย แต่ครูก็ยังทำการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานมาก โดยเฉพาะปราการ จากเทอมที่แล้วไม่สนใจเรียน แต่เทอมนี้ดูจะสนใจเรียนขึ้นมาบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะทำงานอย่างตั้งใจเมื่อครูสั่งงาน เมื่อครูถามประโยชน์ถามความหมาย ส่วนใหญ่สามารถบอกประโยชน์ของปุ๋ยได้ จะมีนักเรียนบางคนที่เล่นกัน เมื่อครูทำการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนก็เชื่อฟัง


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-11:15 GMT+7  
23 พ.ย. 2552
เกษตร ป 6 สอนเรื่องประเภทของปุ๋ย นักเรียนเหลือครึ่งห้องอีกแล้วเนื่องจากไปหมักเหากับทางนักศึกษาพยาบาลชุมชน แต่ทำการสอนต่อโดยให้นักเรียนที่ไปหมักเหาทำมาส่งทีหลัง ครูแจกใบงานให้นักเรียน แล้วครูสอนโดยการบรรยายให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบงาน นักเรียนจะตั้งใจฟังมาก เนื่องจากครูไม่เขียนบนกระดาน ตอนท้ายคาบครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของปุ๋ยส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามได้ดี จะมีบางคนที่ตอบไม่ค่อยได้ ครูจึงอธิบายเพิ่มเติมด้วย


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-09:49 GMT+7  
30 พย 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมัก นักเรียนตั้งใจฟังและตั้งใจทำงานอย่างดี แต่จะมีทะเลาะกันข้ามหัวครู ครูจึงทำการอบรม5นาที เมื่อให้นักเรียนทำงานนักเรียนตั้งใจเรียนมาก ในช่วงท้ายชั่วโมงเรียน มีพยาบาลมาขอตัวนักเรียนมาทำแบบประเมินการหมักเหาและบางส่วนก็ไปซ้อมเต้นรำ และซ้อมทำอาหาร ทำให้เหลือนักเรียนไม่กี่คนท้ายชั่วโมงเรียน แต่ก็สามารถทำงานเสร็จส่งครบทุกคน


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-09:51 GMT+7  
14 ธค 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องการทำปุ๋ยหมัก โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง บริเวณหลังอาคารเรียน วันนี้นักเรียนมาน้อยมาก เหลือไม่กี่คน ครูแบ่งเป็น 2 กลุ่ม นักเรียนที่ทำงานจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนนักเรียนหญิงจะบ่นกันมากว่าร้อนว่าไม่อยากทำ แต่ครูใช้คะแนนเป็นตัวกระตุ้นให้ทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้คะแนนนักเรียนจึงยอมทำ


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-09:53 GMT+7  
21 ธค 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องประโยชน์ของไม้ดอก โดยวันนี้ให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง คนที่ชอบกันจะอยู่ด้วยกัน ทำให้ทำงานไว แต่จะมีกลุ่มอ่อนอยู่ 1 กลุ่มที่ทำเสร็จไม่ทันตามเวลา เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอ นักเรียนนำเสนอได้ดี แต่ก่อนออกจะมีการเกี่ยงกันออกมารายงาน ทำให้เสียเวลาเล็กน้อย


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:01 GMT+7  
28 ธค 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอก โดยวันนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มครูจับกลุ่มให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งกลางอ่อน ให้นักเรียนปลูกไม้ดอกในถาดเพาะกล้า เมื่อปลูกเสร็จให้นักเรียนทำแผนผังมโนทัศน์กับสิ่งที่ได้เรียนไป นักเรียนทุกกลุ่มสามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์ได้ดีและนำเสนอได้ดีทุกกลุ่ม


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:12 GMT+7  
11 มค 2553
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องการปลูกไม้ดอกในแปลงปลูก แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเดิมที่ทำงานจากคาบที่แล้วมา ช่วยกันนำไม้ดอกลงแปลงปลูกบริเวณแปลงเกษตรหลังอาคาร เมื่อให้นักเรียนทำนักเรียนมีการแบ่งงานกันทำดีขึ้นจากคาบที่แล้ว แต่ก็ยังมีคนบ่นให้เพื่อนในกลุ่ม ครูอธิบายการทำงานกลุ่มให้นักเรียนฟัง นักเรียนจึงทำงานวันนี้สำเร็จ


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:17 GMT+7  
25 มค 2553
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่อง ความหมายประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ วันนี้นักเรียนขึ้นมาเรียนช้ามากเลยไป เกือบ 20 นาที แล้วขึ้นมาเรียนก็พูดกันมาก ไม่มีมารยาทในการฟัง ครูจึงทำการอบรมไป 10 นาที แล้วจึงเริ่มเรียนต่อ วันนี้ให้นักเรียนระดมความคิดบอกประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ และให้มีการประเมินเพื่อนและประเมินตนเอง ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:20 GMT+7  
8 กพ 2553
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องประเภทของสัตว์ นักเรียนขึ้นมาเรียนช้าอีกแล้ว ช้าไป 15 นาที ครูจึงอบรมไป 10 นาที เมื่ออบรมเสร็จจึงเริ่มเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเมื่อถูกอบรมตอนต้นคาบ ทำให้ทำงานเสร็จไวเมื่อทำงานเสร็จมีนักเรียนหญิง 5 คนมาขอครูไปซ้อมนักเรียนอนุบาลในการแข่งกีฬาอนุบาล ครูจึงอนุญาตให้ไป ส่วนที่เหลือก็สามารถทำงานเสร็จส่งทันเวลา


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.